Buffalo Brand Peanut Butter Tin

Buffalo Brand Peanut Butter Tin

Red Wolf Coffee Tin

Red Wolf Coffee Tin

Wake Em Up Coffee Tin

Wake Em Up Coffee Tin

Large Cottonwood Buffalo Carving

Large Cottonwood Buffalo Carving

Three Horn Drawer Pulls

Three Horn Drawer Pulls

Deer Antler Awl

Deer Antler Awl

Bar None Syrup Tin

Bar None Syrup Tin

Big Horn Coffee Circa 1910

Big Horn Coffee Circa 1910

Wampum Coffee Tin Circa 1900

Wampum Coffee Tin Circa 1900